Gizlilik politikası

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinizin işlenmesihakkında aydınlatılmış olduğunuzu ve kişisel verilerinizin burada belirtilenşekilde kullanılmasına onay verdiğinizi kabul etmektesiniz.

 

İşbu Gizlilik Politikası’nda, Elazığ Yemek (“Elazığ Yemek”)tarafından işletilmekte olan www.elazigyemek.com/ internet sitesi(“Site”)/Mobil uygulama işletilmesi sırasında Site/Mobil uygulamakullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Elazığ Yemek ilepaylaşılan veya Elazığ Yemek’in, Veri Sahibi’nin Site’nin kullanımı sırasındaürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartlara yerverilmiştir.

Elazığ Yemek’in işlediği kişisel verileriniz aşağıdabelirtilen şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Kanun) uygun olarakkategorize edilmiştir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikasıkapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesiaşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 

Kimlik ve İletişim Bilgisi: ad, soyad, telefon, adres,işyeri bilgisi, e-posta adresi

Kullanıcı Bilgisi, Kullanıcı İşlem Bilgisi ve FinansalBilgi: üyelik bilgileri, üyelik ID numarası, Elazığ Yemek hizmetlerindenyararlandığınız tarih ve saate ilişkin veriler, Elazığ Yemek  veya CanlıYardım ile iletişime geçme nedenleriniz, Site üzerinde arama yaparkenkullandığınız terimler ve filtreleme tercihleriniz, puan ve yorumlarınız, yemektercihleriniz, ziyaret ettiğiniz restoran kategorileri, kullanım sırasındaoluşan hatalar, fatura ve ödeme bilgisi, bakiye bilgisi (kullanıcıya gönderilenfaturalar ve kullanıcılardan alınan ödemelere ait dekont örnekleri, faturanumarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.)

Lokasyon Bilgisi: Elazığ Yemek’in hizmetlerini kullanmanızesnasında elde etmiş olduğumuz, GPS verisi gibi konumunuza ilişkin belirli veyayaklaşık konum bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgisi: log in credential bilgileri, parolabilgileri

Pazarlama Bilgisi: alışkanlıklarınız ile beğenilerinizigösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez (cookie)kayıtları vb. bilgiler

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi: Site üzerinden yaptığınıztalep ve şikayetler ile Site’de paylaştığınız yorumlarınız

Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

 

Kanunun 3. ve 7. maddeleri çerçeve anonim hale getirilenveriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecekve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleriile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir. Verilerinizin işlenip işlenmediğikonusunda başvuru konusunda bkz. Elazığ Yemek Kişisel Verilerin İşlenmesi veKorunması Politikası (KVK Politikası).

Elazığ Yemek ile paylaştığınız kişisel verileriniz, Site’denve Site üzerinden veya Mobil uygulama üzerinden sağlanan hizmetlerdenfaydalanabilmeniz için, Site’ye üyelik kaydınızın gerçekleştirilmesi, üyelikkaydına ilişkin güncellemelerin yapılması, Elazığ Yemek’in sunduğu ve Siteüzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi yeni hizmetlerin tanıtılması vebu doğrultuda tarafınıza gerekli bilgilendirmelerin yapılması dahil ticarifaaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi veuygulanması, Elazığ Yemek  ve Elazığ Yemek ile iş ilişkisi içinde olankişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması ve bu kapsamdatarafınıza gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve bu faaliyetlerindoğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlenebilir.

Söz konusu kişisel bilgiler sizinle iletişime geçmek veyaSite’deki veya Mobil uygulama üzerindeki deneyiminizi iyileştirmek (iletişimyönetimi sürecinin yönetilmesi, memnuniyet araştırmalarının yapılması vb.)amacıyla kullanılabileceği gibi, şirket içi raporlama ve iş geliştirmefaaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, kimliğiniz ifşa edilmeksizin çeşitliistatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazararaştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Söz konusu bilgilerElazığ Yemek’in tarafından doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yenidenpazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz amaçlarıyla işlenebilecek,saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerindençeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerineilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla sizlerle ile iletişime geçilebilecektir.

Elazığ Yemek ayrıca, Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarıncave/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri VeriSahibi olarak sizlerin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerlepaylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumdabulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da birbaşkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

Veri Sahibi ile Elazığ Yemek arasında herhangi birsözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Elazığ Yemek’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesiiçin zorunlu olması,

Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veriişlemenin zorunlu olması,

Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemekkaydıyla, Elazığ Yemek’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunluolması.

 

Yukarıda da belirtildiği üzere Elazığ Yemek, çerez (Cookie)kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulananaliz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetleriningerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir.Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Site’ninVeri Sahibi tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknikiletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarakSite’nin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası,internet sitelerini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, birkişinin herhangi bir internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği vene kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılariçin özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesineyardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknikiletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak içintasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabuleder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişimdosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikazverilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman içindeğiştirebilirler.

Elazığ Yemek, kişisel verilerinizi ve bu kişisel verilerinizkullanılarak elde edilen yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası altındabelirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için restoranlara, söz konusuhizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. İşortaklarımıza ve hizmetlerinden faydalandığı tedarikçiler ile üçüncü kişilereanonim veya sınırlı veri aktarımı yapılabilmekle bu durumlarda ayrıca onayalınabilmektedir.

Elazığ Yemek, kullanıcı deneyiminizin geliştirilmesi (iyileştirmeve kişiselleştirme dâhil), güvenliğinizin temin edilmesi, hileli ya da izinsizkullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, Sitehizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yeralan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için e-mail ve SMSgönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları,barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları gibiüçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri Sahibi olarak, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlıolmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların kişisel verilerinizi dünyanın heryerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakatettiğinizi kabul edersiniz.

Veri Sahibi olarak, işbu Gizlilik Politikası’na konubilgilerinizin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi birdeğişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğinizi taahhüt edersiniz.Güncel bilgileri sağlamamış olmanız halinde Elazığ Yemek’in herhangi bir sorumluluğuolmayacaktır.

Veri Sahibi olarak, herhangi bir kişisel verinizin ElazığYemek tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunmanızhalinde Site’nin veya Mobil uygulamanın işleyişinden tam olarakfaydalanamayabileceğini kabul eder ve bu kapsamda doğacak her türlüsorumluluğun size ait olacağını beyan edersiniz.

 

Elazığ Yemek ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizişbu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen amaçların gerektirdiği süreboyunca ve Elazığ Yemek’in ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleriboyunca saklanmaktadır. Ayrıca, söz konusu kişisel verileriniz Elazığ Yemek ilearanızda doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamındagerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzeresaklanabilecektir.

 

Elazığ Yemek, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu GizlilikPolitikası’nda ifade edilen şartlarda,

 

kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve

kişisel verilerin muhafazasını

 

sağlamak amacıyla uygun şartlar maliyetler gözetilerek/asgari güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idaritedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmaktadır.

Elazığ Yemek ayrıca, sizden elde ettiği kişisel verileriişbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerineaykırı olarak başkasına açıklamamakta ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır.

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde,Elezığ Keşfet uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelikherhangi bir sorumluluk taşımamaktadır ve bu metinleri incelemeniziönermektedir.

 

İşbu Gizlilik Politikası değişen şartlara ve mevzuata uyumsağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir.

Elazığ Yemek (“Elazığ Yemek”) olarak internet sitelerimizdenen verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmekiçin Cookie kullanıyoruz. Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızınayarlarından Cookie’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bununinternet sitelerimizin kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. TarayıcınızdanCookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece internet sitelerimizde çerezkullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Toplanan verilerle ilgilidüzenlemelere internet sitelerimizde yer alan Gizlilik Politikası Metni’ndenulaşabilirsiniz.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafındantarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metindosyalarıdır. Daha detaylı bilgi için: http://www.aboutcookies.org/ vehttp://www.allaboutcookies.org/ adreslerini ziyaret edebilirisiniz. Platform’daçerez kullanılmasının başlıca amaçları internet sitelerimizin işlevselliğini veperformansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,internet sitelerimizi iyileştirmek ve Platform üzerinden yeni özellikler sunmakve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek, internetsitelerimizin, sizin ve Elazığ Yemek’in hukuki ve ticari güvenliğinin temininisağlamaktır

 

Oturum Çerezleri (Session Cookies): Oturum çerezleriziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcıkapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerinkullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün birbiçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadanoluşan çevrimiçi formları doldurmanız sağlanmaktadır.

 

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kalıcı çerezlerİnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyibir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezlertercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıylacihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanımamacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulmasıiçin kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynıcihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiztarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise,sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik budoğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

Teknik Çerezler (Technical Cookies): Teknik çerezler ileinternet sitesinin çalışmasının sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayansayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

 

Otantikasyon Çerezleri (Authentication Cookies):Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmalarıdurumunda, bu tür çerezler ile ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiğiher bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfadaşifresini yeniden girmesi önlenir.

 

Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies):Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarınıziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuzdil tercihinizin hatırlanması.

 

Analitik Çerezler (Analytical Cookies): Analitik çerezlerile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesindegörüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internetsitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretiminisağlayan çerezlerdir.

Reklam: Davranışsal ve hedef odaklı reklamlarınziyaretçilere gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 3 ay.Tarayıcı ayarlarıaracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. Facebook: Bu tür çerezler,Facebook üyelerinin (veya üye olmayan kişilerin) pazar analizi ve ürün gelişimiamacıyla izlenmesini sağlar. Çerezin ilk kurulumundan itibaren 2 yıl. Tarayıcıayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

 

Google analitikleri: Bu tür çerezler tüm istatistikselverilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımınıngeliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler veilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızısağlar. Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezlerile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve sözkonusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafazaedilmektedir. Google’ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerinkorunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak içinburayı tıklayabilirsiniz. Son güncellemeden itibaren 2 yıl. Çerezlerin Kontrolühttps://tools.google.com/dlpaqe/gaoptout

 

Adobe Omniture: Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerintoplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesinisağlar. Çerezin ilk kurulumdan itibaren 5 yıl. Çerezin ilk kurulumdan itibaren3 yıl. Çerezin ilk kurulumdan itibaren 1 ay. Oturum Çerezi Tarayıcı ayarlarıaracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

 

Teknik Çerezler Oturum: Oturum çerezleri oturumunsürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. İlk kurulumundan itibaren 82yıl. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

 

Kişiselleştirme Çerezleri Dil: Kullanıcının seçtiği dilikaydeder ve buna uygun seçenekler sunar. Sınırsız, tarayıcıdan ayar/silmeyapılana kadar bilgisayarda kalıyor. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmekya da reddetmek mümkünüdür. Mobil Eğer kullanıcı Siteyi mobil bir cihazdanziyaret ediyorsa, ana web sitesini göstermek için kullanılır. (Örneğin, cihazınFlash’ı etkinleştiridiği), ya da Flash’a ihtiyaç duymayan bir mobil sitedeolduğunu. Kaynak site kullanıcının tercihlerinin daha iyi anlaşılabilmesi içinkaydedilir.

 

Oturum Çerezi Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya dareddetmek mümkünüdür.

 

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkintercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

 

Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.htmlAOLhttps://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

 

Google Adwordshttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

 

Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptoutGoogle Chromehttp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

 

Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

 

Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

 

Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR